Хүүхдийн Хөнгөлөлт

Нийтэлсэн December 22, 2013
14-өөс доош насны хүүхдүүд эцэг эх харгалзан хамгаалагчтайгаа аялалд явсан тохиолдолд бид дараах шатлалтай хөнгөлөлтүүдийг үзүүлнэ. 

13-14 насны хүүхэд - 4% хөнгөлөлт
6-12 насны хүүхэд (тусдаа ортой) – 20% хөнгөлөлт 
4-5 насны хүүхэд (тусдаа оргүй) – 25% хөнгөлөлт
2 (нас хүрсэн)-3 насны хүүхэд - Зөвхөн онгоцны билетны үнийг төлнө. 
2 нас хүрээгүй нярай хүүхэд – Зөвхөн онгоцны билетны хураамж төлнө.